Delightful Diversity

Trip Duration – 11 Nights & 12 Days

Places – Delhi, Agra, Jaipur, Jodhpur, Udaipur & Mumbai

Itinerary

Delightful Diversity ( 11 Nights and 12 Days)
DestinationsTour DaysPopular Destinations
Delhi2Red Fort, Old Delhi, Qutb Minar, Lotus Temple and many more.
Agra1 Taj Mahal, Agra Fort, Akbar's Tomb
Jaipur2City Palace, Jal Mahal, Jaigarh Fort, Jantar Mantar
Jodhpur2Mehrangarh Fort, Balsamand Lake, Jaswant Thada
Udaipur2Fateh Sagar Lake, Pichola Lake, City Palace
Mumbai2 Gateway Of India, Kanheri Caves, Rajiv Gandhi National Park
Departure